เมนูหลัก

ภาพกิจกรรม

แปลงผักพอเพียง

แปลงผักพอเพียง

27รีสอร์ท ใส่ใจในสุขภาพของลูกค้าที่มาใช้บริการจึงจัดการพัฒนาคุณภาพของพืชผัก
ที่จะนำมาปรุงเป็นอาหาร ด้วยการสร้างแปลงผักเพื่อสุขภาพ  ประกอบด้วย ผักบุ้ง
ผักคะน้าผักกาดขาว กวางตุ้ง มะเขือ พริกขี้หนู พริกใหญ่ มะเขือเทศ ผักชี ถั่วผักยาว
กระเจี๊ยบ แฟง ฟักทอง ฯลฯ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง อันจะ
เป็นส่วนหนึ่งของประหยัดด้านต้นทุน ทั้งยังเป็นผลดีสำหรับผู้ใช้บริการที่ไม่มีผลกระทบด้าน
ราคาค่าบริการและเป็นศูนย์การเรียนรู้สำหรับชุมชน